Szukaj aktualności

Jak przekazać 1% podatku?

22.02.2011

Podatnik, który chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym w ustawowym terminie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) lub jego korekcie złożonej nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego podaje wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zadeklarowana kwota nie może przekroczyć 1% podatku należnego i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Minister Pracy i Polityki Społecznej prowadzi wykaz organizacji, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku. Prowadzony jest on w formie elektronicznej, zamieszczonej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mpips.gov.pl w załączniku zakładki: wykaz organizacji pożytku publicznego.

Ponadto na stronie: www.1procent.warmia.mazury.pl znajduję się bazę wszystkich OPP na Warmii i Mazurach.

Podatnik składający jedno zeznanie ma prawo wybrać tylko jedną organizację spośród zamieszczonych w wykazie, jednakże osoba, która wypełnia kilka zeznań rocznych może w każdym z nich wskazać inną organizację pożytku publicznego, dla której przekaże 1% podatku wynikającego z rozliczenia podatku.

Kwotę 1 % należnego podatku dochodowego w wysokości wynikającej z zeznania podatkowego lub korekty zeznania, pomniejszoną o koszty przelewu bankowego naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego przekazuje na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego. Należy podkreślić, iż przekazanie kwoty 1 % należnego podatku na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego nastąpi pod warunkiem dokonania wpłaty w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

W zeznaniach podatkowych składanych za 2010 rok podatnik:

a) wnioskując o przekazanie 1% na OPP, wypełnia:

1.w PIT-28, część M – poz. od nr 126 do nr 127,

2.w PIT-36, część O – poz. od nr 305 do nr 306,

3.w PIT-36L, część N – poz. od nr 105 do nr 106,

4.w PIT-37, część H – poz. od nr 124 do nr 125,

5.w PIT-38, część G – poz. od nr 58 do nr 59,

6.w PIT-39, część G – poz. od nr 51 do nr 52.

b) upoważniając naczelnika urzędu skarbowego do przekazania organizacji pożytku publicznego swoich danych, wypełnia:

1.w PIT-28 – poz. 129,

2.w PIT-36 – poz. 308,

3.w PIT-36L – poz. 108,

4.w PIT-37 – poz. 127,

5.w PIT-38 – poz. 61,

6.w PIT-39 – poz. 54.

Jednocześnie podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. podać cel szczegółowy 1%). Wskazanie takie podatnik może zamieścić w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, znajdującej się bezpośrednio pod częściom zatytułowaną „wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Informacje te zostaną przesłane organizacjom pożytku publicznego przez organ podatkowy, jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Osoby fizyczne osiągające przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej (PIT-16A) oraz osoby duchowne (PIT-19A), od których mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – nie mają uprawnień do odliczenia 1% przekazanych kwot na rzecz organizacji pożytku publicznego.

wróć

Nauka Jazdy OSCAR jrwebdesign.jpg Elbląska Strona Rowerowa PAWOSS.jpg AUTO KOMIS PW OSCAR