Szukaj instytucji

Szpitale

Szkoły podstawowe

Urzędy

Sądy

Przedszkola

Gimnazja

Ponadgimnazjalne

Straż ...

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Delegatura WIOŚ w Elblągu

Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wElblągu (w tym również iinych Delegatur) należy w szczególności:

1. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,
2. kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
3. udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji,
4. udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
5. kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
6. prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska,
7. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi,
8. organizowanie i koordynowanie na terenie województwa mazowieckiego państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian,
9. gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o środowisku,
10. wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych,
11. inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego,
12. kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
13. kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
14. nadzór i kontrola w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje,
15. kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
16. w ramach nadzoru rynku - kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu, podlegających ocenie zgodności, w zakresie spełniania przez nie zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych,
17. kontrola przestrzegania przepisów ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, w tym weryfikacja rocznych raportów,
18. wykonywanie zadań określonych w ustawie o międzynarodowym obrocie odpadami,
19. kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
20. nadzór nad przestrzeganiem przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
21. wykonywanie innych zadań, określonych w odrębnych przepisach.

Adres

Powstańców Warszawskich 10 82-300 Elbląg

zobacz mapę...

Dane kontaktowe

tel: 55 232 54 32
tel/fax: 55 232 76 18

Mapa:

Trasa dojazdu:

Pokaż jak dotrzeć

z

do

Nauka Jazdy OSCAR jrwebdesign.jpg Elbląska Strona Rowerowa PAWOSS.jpg AUTO KOMIS PW OSCAR